Столична програма Култура 2016

Програмата финансира на конкурсен принцип проекти, които се осъществяват в рамките на Столична голяма община, в 5 основни направления и 10 програми. Подкрепят се до 80 % от общите разходи.

Направление 1: Творческа София

Програмата подкрепя проекти в областта на драматичния, куклен и танцов театър, съвременния танц, граничните сценични форми и цирка.

Отчитайки традиционно значимата роля на колективната работа в областта на сценичните изкуства, при проектите, за които тя е релевантна, предимство се дава на предложенията, които демонстрират ангажирано и адекватно сътрудничество в процеса на продукция и представяне и възможността на проектите да развиват и привличат нови публики.

Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лева

Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 35 000 лв.

Програмата подкрепя проекти в областта на музикалното и танцово изкуство, включвайки и нови музикални форми и нова авторска музика в познатите жанрове, които отговарят на общите изисквания към направлението.

Отчитайки традиционно значимата роля на колективната работа в областта на музикално-сценичните изкуства, предимство се дава на предложенията, които демонстрират прилагането на нови подходи, сътрудничество в процеса на продукция и представяне, както и парнтьорства и творческо коопериране. Ще бъде оценена възможността на проектите да развиват и привличат нови публики.

Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лева

Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 35 000 лв.

Програмата подкрепя проекти в областта на визуалното изкуство чрез всички класически и съвременни форми на представяне: изложби, конкурси, симпозиуми и проекти, свързани с популяризирането им – образователни кампанни, каталози, дигитализация на художествени продукти. Подкрепя проекти, ориентирани към международни публики. Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.

Обща прогнозна сума за програмата: 130 000 лева

Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 30 000 лв.

Програмата финансира проекти в областта на литературата и превода в целия спектър на литературния процес – от създаването на литературно съдържание, през професионален обмен и обучения, до срещата с читателя. Подкрепят се литературни срещи, презентации, четения, уъркшопи, резиденции и издаване на книги, които са уязвими в условията на пазара. Програмата подкрепя приоритетно превод на български произведения на европейски езици, в сътрудничество с европейски издателства, създаването на дигитално съдържание, свързано с историята и настоящето на София и разпространението в дигитална среда. Чрез подбора на проекти, програмата се стреми да насърчава млади автори, жанровото разнообразие и представянето на български произведения на чужди езици, допринасяйки за включването им в многоезична литературна среда. Програмата не подкрепя преиздаването на книги. Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.

Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева

Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 7 000 лв.

Направление 2: Културно наследство

Предлаганата програма цели да се постигне баланс между инвестициите в значими инфраструктурни проекти за разкриване, опазване и социализиране на археологическото наследство, и подкрепата на проекти, популяризиращи и гарантиращи опазването на нематериалното културно наследство, насърчаващи интереса на столичани към историята на града и разширяващи възможностите за неговото разбиране, интерпретиране и оценяване.

Проектите, свързани с проучване, опазване, реставрация, консервация и социализация на недвижими културни ценности на територията на София, публична собственост ще се координират от ОКИ „Музей за история на София” . Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.

Обща прогнозна сума за програмата: 320 000 лева

Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 150 000 лв.

Направление 3: Културни диалози

Програмата е насочена към подкрепа на мобилност и партньорски проекти на културни оператори – в рамките на страната и в международен план. За „външна мобилност” се признават средства само за транспортни разходи. За разлика от познатите програми за мобилност, в частта си “вътрешна мобилност” подкрепата не се ограничава стриктно към модела „пътни и транспортни разходи/настаняване и дневни”, а разглежда и предложения за съвместни проекти, които обещават да се развият в дългосрочно партньорство. Не се поставят жанрови или видови ограничения, област на изкуствата и др. Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.

Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева

Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 5000 лв.

Програмата е насочена към подкрепа на партньорски проекти – съфинансиране на копродукции, резидентски програми, представяния на международни проекти с българско участие.

Чрез тази програма се цели да се постигне разнообразяване на източниците на финансиране за събитията, подпомагане на привличането на допълнителни средства за култура и стимулиране на взаимодействията между български и международни творци и културни мениджъри. Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.

Международни фестивали и турнета не попадат в приоритетите на програмата.

Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева

Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 20 000 лв.

Направление 4: Култура на общността

Програмата предвижда: насърчаване на доброволчеството в културните проекти и програми; стимулиране на достъпа до изкуство и култура на хора със специфични потребности; стимулиране на достъпа до изкуство и организиране на общокултурни инициативи в малцинствени общности, с оглед социализирането и интегрирането им, включително чрез средствата на интернет и новите медии и използването на иновативни методи за привличане и повишаване на компетентността на публиката.

Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева

Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 5 000 лв.

Направление 5: София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)

 • Програма 9 „Кино”

Програмата подрепя проекти в областта на късометражното кино до 30 мин (игрално, документално, анимационно и експериментално) и пълнометражни документални филми. Програмата цели да стимулира кино продукции с високи художествени качества на сценарно и кинематографично ниво, да популяризира киното и киноизкуството чрез образователни инициативи, уъркшопи, семинари и развиване на нови публики и творчески екипи. Проектите по програмата, трябва да дават отговор и на поставените хоризонтални приоритети на програма Култура.

Очаквани резултати:

• Проектите презентират София, нейната култура и история, духа на града пред местни, регионални, национални и международни публики

• Проектите предлагат нова или различна интерпретация на пространства и градски зони, като ги обогатява и доразвива извън традиционната им функционална определеност;

• Проектите изграждат платформи и партньорства и предвиждат взаимодействие между творците и техните публики, както и между самите творци в една и съща сфера или от различни сфери.

• Проектите включват изява на млади творци и дебюти.Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лева

Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 40 000 лв.

 • Програма 10: “София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО). 

Програмата ще подкрепя проекти от всички жанрове и мултижанрови проекти, насочени към развитието на връзките между секторите образование и кино, към насърчаване включването на изолирани публики и подобряване на достъпа до некомерсиално кино, към подобряване на образователния аспект на киното и филмопроизводството, към повишаване на качеството на специализираното образование.

Проектите по програмата, трябва да дават отговор и на поставените хоризонтални приоритети на програма Култура.

Очаквани резултати:

  • В реализацията на проекта е включен елемент на представяне, който излиза извън границите на централната част на града и обхваща най-малко един от районите на Столична община, извън центъра;
  • Проектът предвижда информиране, популяризиране и представяне, който повишава достъпа до публиките и участниците в проекта, като експериментира с формите на комуникация;
  • Проектите осигуряват включване на публики и участници със специфични нужди, чрез например, но не само дублаж, субтитри, жестомимичен превод, достъпност на архитектурната среда, лесен за разбиране текст, както и чрез активна комуникация, която да достигне до специфичните групи и да предизвика интереса им;
  • Проектите предвиждат провеждане на събития или дейности с образователен характер, ориентирани към развитие на творците и на публиките;
  • Проектите предвиждат взаимодействие с културните институти на Столицата;
  • Проектите осигуряват разпознаване на градските пространства и културното наследство;
  • Проекти, в които се осигуряват преференциални условия за включване на различни групи публики и/или партнира с училища, социални услуги, специализирани институции и други организации на хора в неравностойно положение.

Обща прогнозна сума за програмата: 150 000 лева

Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: до 20 000 лв.

През 2016 г. се обявява 1 сесия на Столична програма „Култура”, с изключение на Направление 3: „Културни диалози“.

Срок за подаване на проекти: 19 октомври – 17 ноември 2015 г.

Проектните предложения се подават приоритетно по електронен път, като и за тази година е оставена възможността за подаване на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, пл. „Славейков” № 4, ет. 4, заседателна зала. Не се приемат документи изпратени по поща или имейл.

Проектните предложения по Столична програма „Култура”, които се подават в деловодството на Дирекция „Култура” на хартиен носител, трябва да бъдат в един екземпляр, комплектован с всички изискващи се документи. Документите се подават в запечатан плик с приложен опис на документите вътре, подписан от вносителя.

Изискуемите документи и формуляри се представят задължително и на електронен носител /1 брой/. Всички документи с подпис и печат, /включително Формуляр за бюджет/ трябва да са във формат pdf., като всеки документ следва да е сканиран в отделен файл. Формулярът за проект трябва да е в текстови формат.

На пликовете се изписва:

Насоки за кандидатстване

 

краен срок: 17 ноември 2015

официален сайт: sofiaculture.bg

13/10/15

виж още

Публични фондове

Трета сесия на програма Мобилност 2015, НФК

Финансова подкрепа за театрални фестивали

Календар

ное 2017 Виж всички →

ПВСЧПСН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30